Vedtægter


Her kan du læse foreningens vedtægter.


VEDTÆGTER FOR LENDEMARK ANTENNEFORENING
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1.

Foreningens navn: Lendemark Antenneforening, Lendemark, 4780 Stege.

§ 2.

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg

Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapasitet i nettet til tredjemand.

Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

MEDLEMMERNE:

§ 3.

Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.

Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem (mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

§ 4.

Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. Bestyrelsen fastsætter selv hvornår bidraget opkræves.
I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes anlægget.
Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
Første årsbidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

§ 5.

I tillæg til det i § 4 nævnte bidrag (kontingent) opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning m.v.) husstanden har valgt at modtage fra foreningen.

§ 6.

Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.

§ 7.

Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser. Disse gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller evt. gennem foreningens hjemmeside www.lendemark-antenne.dk.

§ 8.

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel, hvorefter ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 1 måneds varsel. Ved dødsfald er varsel løbende måned.
Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.


GENERALFORSAMLING:

§ 9.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de respektive lokale aviser og evt. via foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år og budget for kommende år.
4. Fastsættelse af bidrag (kontingent) og tilslutningsafgift for kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5 skal, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet skriftligt inden 7 dage før generalforsamlingens afholdelse til bestyrelsen.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 50% af medlemmerne kræver det.
Når en ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst 50% af medlemmerne, foranlediger bestyrelsen denne indkaldt snarest muligt med den i begæringen angivne dagsorden.
Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.

§ 12.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget. Herudover har udlejeren én stemme.

§ 13.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen ved den ordinære generalforsamling, således at 2 af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år og 3 af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
Bestyrelsen fører protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger på såvel generalforsamlingen som bestyrelsesmøder.

§ 14.

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 15.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningen bredbåndskabelanlæg.


REGNSKAB OG ØKONOMI:

§ 16.

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes bidraget (kontingentet) og tilslutningsbidraget af generalforsamlingen.
Regnskabet udarbejdes og revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Forinden generalforsamlingen skal regnskabet forelægges og underskrives af den samlede bestyrelse.
Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningen afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse, til og med tilslutningsstander i offentlig vej, som er placeret i skel. Derfra er det ejers pligt at vedligeholde anlægget på privat grund til og med stikdåsen.

RESTANCER:

§ 17.

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.


FRAFLYTNING:

§ 18.

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt han enten betaler det tidligere medlems restancer eller den til enhver til gældende tilslutningsafgift. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde tilslutningen til anlægget.
Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.


VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:

§ 19.

Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.
Bestyrelsen skal endvidere sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

§ 20.

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen.
Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 21.

Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.
Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 22.

Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
Den tilsynsførende og reparatør har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.


UDVIDELSER:

§ 23.

Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelse af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.
Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følge af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.
Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.


VEDTÆGTSÆNDRINGER – FORENINGSOPHØR:

§ 24.

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 21 hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Ovenstående gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.


FORTOLKNING:

§ 25.

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller på foreningens hjemmeside.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. december 2006.

Tidligere vedtægtsændringer:

Stiftende generalforsamling den 21. juni 1972.
Vedtægterne ændret den 15. november 1984.
Vedtægterne ændret den 1. december 1986.
Vedtægterne ændret den 14. december 1987.
Vedtægterne ændret den 10. december 1991.
Vedtægterne ændret den 7. december 2000.
Vedtægterne ændret den 14. december 2016.
Vedtægterne ændret den 11. december 2018.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00